Istrex Oil / O firme / Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné dodacie a predajné podmienky Istrex Oil s.r.o.

1. Ponuka

Ponuky sú nezáväzné právne a obchodné prehlásenia, ktoré sa stávajú záväznými len v prípadoch, keď boli vyhotovené písomnou formou. Ponuky vyhotovené písomnou formou sú pre predávajúceho záväzné.

2. Cena

2.1. Naše ceny sa rozumejú, pokiaľ nie je dohovorené niečo iné, pre množstevnú jednotku nami uvedenú, vrátane cla, spotrebnej dane a dopravy do miesta určenia v Slovenskej republike. Cena je bez DPH.

2.2. Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania našej ponuky. Spoločnosť Istrex Oil je oprávnená túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny tržnej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. nákupných cien, menových parít, nákladov na prepravu a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň dodávky tovaru.

3. Dodávky

3.1. Množstvo: Účet bude vystavený na základe váhy, objemu alebo počtu kusov, ktoré boli zistené v dodávateľskom sklade alebo dodávateľskom závode. Pri dodávkach v cisternových autách s ociachovaným meracím zariadením sú záväzné tie množstvá, ktoré boli zistené týmto zariadením.

3.2. Kvalita: Kvalita sa stanovuje príslušnou technickou normou, a je uvedená v technickom popise kvality - certifikáte produktu. Pri dodávkach doprevádzaných certifikátom kvality je platný tento certifikát. Dodávka musí byť kupujúcim ihneď skontrolovaná, čo sa týka množstva, kvality a doby dodávky. Zjavné závady musia byť uplatnené ihneď a pred prevzatím, resp. použitím tovaru. Reklamácie nebudú uznané, ak sa tovar už nebude nachádzať v originálnych obaloch a nedá sa vylúčiť, že vada vznikla neodborným zaobchádzaním s tovarom. Ťarchu dôkazov nesie kupujúci. Pri včasných a odôvodnených reklamáciách bude poškodený tovar nahradený tovarom bezchybným. Akákoľvek následná reklamácia, okrem výmeny tovaru, je vylúčená. Dodávateľ nie je zodpovedný za ďalšie poškodenie vrátane straty zisku, pokiaľ poškodenie bude spôsobené vedome alebo hrubou nedbalosťou odberateľa alebo jeho zamestnanca.

3.3. Miesto výkonu: Predávajúci sa bude snažiť o promptné dodávky. Pevný termín dodávky bude len vtedy zaväzný, keď je to vyslovene písomne dohodnuté. Miestom výkonu sa rozumie, pokiaľ nie je dohovorené niečo iné, miesto uvedené v objednávke podľa dodacích podmienok.

3.4. Prevzatie tovaru sa musí uskutočniť, pokiaľ nie je dohovorené niečo iné, okamžite a v nerozdelenom množstve. Pri oneskorenom prevzatí kupujúcim je predávajúci oprávnený, bez ujmy na jeho iných právach, odstúpiť úplne alebo čiastočne od zmluvy bez určenia dodatočných termínov. Kupujúci je povinný vytvoriť pre prevzatie tovaru potrebné technické predpoklady a sám alebo prostredníctvom poverenej osoby dozerať na prevzatie. Za následky zanedbania spolupôsobením ručí kupujúci. Kupujúci, prípadne ním poverená osoba, potvrdí riadne prevzatie dodávky pečiatkou, s uvedením dátumu a čitateľným podpisom na dodacom liste.

4. Nádrže

4.1. Nádrže kupujúceho: Pokiaľ nie je dohovorené nič iné alebo to nie je v branži obvyklé, musia byť kupujúcim bez dovozného a zdarma pristavené nádrže v čistom stave. Obsah a kapacita nádrží (sudy, tanky, dopravné prostriedky) kupujúceho nebudú predávajúcim kontrolované. Netýka sa ho teda žiadne ručenie za škody, ktoré vzniknú z dôvodov vád, znečistenia alebo malej kapacity týchto nádrží.

4.2. Cisternové auta: Vyprázdňovanie cisternových áut sa musí vykonať bezprostredne po príjazde. Náklady, ktoré vzniknú oneskorením kupujúceho, idú na jeho ťarchu. Kupujúci ručí za bezchybné príjazdové podmienky k stáčaciemu zariadeniu (šírka príjazdu, dostatočný polomer pre otáčanie, zjazdný povrch, dostatočná výška a pod). Pokiaľ by vyprázdnenie cisternového auta bolo nemožné, ručí kupujúci za všetky náklady, tým vzniknuté.

4.3. Kontajnery: Kupujúci je povinný nakladať s kontajnermi zapožičanými predávajúcim so starostlivosťou dobrého hospodára, osobitne dbať na neporušenosť plomb na plniacom otvore. V prípade poškodenia alebo absencie plomb, predávajúci neručí za kvalitu produktu.

5. Platby

5.1. Pokiaľ nebolo dohovorené nič iné, musí sa platba uskutočniť na základe faktúry za dodaný tovar. Po predchádzajúcom dohovore môžu byť platby realizované prostredníctvom bankového prevodu, bankového šeku, alebo bankového inkasa.

5.2. Ak kupujúci mešká so zaplatením ceny, je predávajúci oprávnený fakturovať úroky z omeškania vo výške podľa § 502 Obchodného zákonníka a zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

5.3. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu sa nedotýka odstúpenia od zmluvy a nároku na náhradu škody.

5.4. Kupujúci sa zaväzuje nahradiť predávajúcemu všetky škody, ktoré by mu následkom omeškania s platením kúpnej ceny vznikli ako aj všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s vymáhaním pohľadávok vzniknú (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, odplata inkasnej spoločnosti a pod.).

5.5. Predávajúci je okrem toho oprávnený odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty, ak začalo konkurzné alebo likvidačné konanie, týkajúce sa majetku kupujúceho alebo pokiaľ sú známe okolnosti, ktoré ohrozujú alebo sťažujú vymáhateľnosť pohľadávok predávajúceho.

5.6. Predávajúci má právo pri omeškaní platieb alebo pri zistení okolností podľa bodu 5.3. predtým dohovorené termíny splatnosti zmeniť a realizovať ďalšie dodávky výlučne za podmienky platby vopred.

6. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva bez poškodenia práv kupujúceho k jeho použitiu alebo spracovaniu v normálnej prevádzke až do úplného zaplatenia vo vlastníctve predávajúceho. Akékoľvek použitie tohto tovaru ako ručenie voči tretím osobám je bez súhlasu predávajúceho vylúčené. Akékoľvek zabavenie tovaru treťou osobou musí kupujúci okamžite oznámiť dodávateľovi. Oprávnenie kupujúceho tovar spracovávať, používať alebo predávať končí momentom zastavenia jeho platieb alebo zahájením konkurzného konania. V prípade, že tovar vo výhrade vlastníctva bude spracovávaný, získa predávajúci spoluvlastníctvo k novému tovaru do výšky účtovnej ceny výhradného tovaru v ňom obsiahnutého. Kupujúci tým postupuje predávajúcemu pohľadávku z ďalšieho predaja výhradného tovaru napriek tomu, že tento bol ďalej spracovaný. Kupujúci je povinný uviesť na prianie predávajúceho dlžné tretie osoby a im oznámiť postúpenie.

7. Vyššia moc

Prípady vyššej moci zbavujú predávajúceho jeho záväzkov po dobu ich trvania. To isté platí pre všetky nepredvídateľné alebo na vôli predávajúceho nezávislé poruchy dodávok alebo prekážky pre dodávku, ako napr. poruchy prevádzok všetkých druhov, nedostatok surovín a nariadenia verejných úradov akéhokoľvek druhu. To sa týka tiež čiastočného alebo úplného výpadku dodávateľských zdrojov, s ktorými sa počítalo. V tomto prípade je predávajúci oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od dodávky alebo dodať len časť, ktorá je v momente k dispozícií. V tomto momente je kupujúci oprávnený pokryť potrebu nekrytú predávajúcim iným dodávateľom tak dlho, pokým predávajúci neoznámi obnovenie dodávok.

8.Spoločné ustanovenia

9.1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom riešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek strana oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.2. Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa zmluvy, alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

9. Záverečné ustanovenia

10.1. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo s časti neplatné, neúčinné alebo navykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a navykonatelľých ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

10. Platnosť Všeobecných dodacích a predajných podmienok

Tieto Všeobecné dodacie a predajné podmienky platia, ak nie je výslovne písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

Tieto Všeobecné dodacie a predajné podmienky nahradzujú všetky predchádzajúce a vstupujú do platnosti od 1.11.2007

 

Všeobecné dodacie a predajné podmienky Istrex Oil s.r.o. (.pdf)

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk