Istrex Oil / O firme / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Istrex Oil s.r.o.

1. Záruka na produkty

Spoločnosť Istrex Oil s.r.o. prehlasuje, že dodávané produkty spĺňajú špecifikácie uvedené v technických listoch v čase, kedy sú tieto produkty expedované ku odberateľovi.

2. Obmedzenie zodpovednosti

Zodpovednosť spol. Istrex Oil podľa odstavca 1. za vadu kvality sa obmedzuje len na náklady na náhradné diely a prácu pri oprave akéhokoľvek motora či iného zariadenia, ktoré sú spôsobené vadou v súvislosti s odst. 1.

Dodávateľ neručí za vady v prípade, že:

  • produkt nebude potvrdený za dodaný originálny produkt
  • produkt nespĺňa špecifikácie výrobcu pre poškodené zariadenie
  • poškodenie zariadenie nebolo použité v rámci prevádzkových limitov, vrátane rýchlosti, zaťaženia, teploty a výmeny oleja špecifikovaných či odporúčaných výrobcom
  • poškodené zariadenie nemá zdokumentované záznamy o pravidelnom servise v intervaloch odporúčaných výrobcom a nemá správne záznamy o údržbe
  • vady boli spôsobené po prevzatí odberateľom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok

Istrex Oil s.r.o. neposkytuje žiadne iné záruky, výslovné či predpokladané o vhodnosti produktov na konkrétny účel.

3. Povinnosti odberateľa

Objednávateľ je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho prevzatí.
Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie dodaného tovaru, spôsobené pri preprave, je povinný uviesť túto skutočnosť pri prevzatí v dodacom liste.
Reklamácia množstva a iných zjavných vád musí byť odberateľom uplatnená písomne do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru.

V prípade, že odberateľ má subjektívny dojem, že dodaný tovar nezodpovedá parametrom a kvalite podľa technických informácií má právo na overenie vybraných parametrov na základe laboratorného rozboru produktu.
Vzorku na rozbor odoberie poverený pracovník dodávateľa podľa postupu na odoberanie vzoriek v závislosti od konkrétneho prípadu nasadenia maziva.
Dodávateľ do 30 dní po odobratí vzorky oboznámi odberateľa s výsledkom riešenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie na dodaný tovar náklady na odber, rozbor a vyhodnotenie vzorky znáša dodávateľ, v opačnom prípade odberateľ.

Reklamačný poriadok Istrex Oil s.r.o. (.pdf)

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk